top of page

Regulamin programu Karta Zdrowia

11062b_f0cd2b56e86443d68d21b6bc12fe055c_

Słowniczek
 

 1. Formularz- dokument w formie papierowej, wypełniany przez pracownika Abramowicz Clinic/Medicus Clinic podczas rozmowy telefonicznej lub osobistej z Klientem celem Rejestracji oraz dalszego uczestnictwa w Programie Karta Zdrowia. Formularz zawiera w szczególności: imię i nazwisko Klienta, adres do korespondencji, numer telefonu i e-mail Klienta oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wypełnienie Formularza jest jednoznaczne ze zgodą Klienta na przystąpienie do Programu i akceptacją niniejszego Regulaminu bez żadnych zastrzeżeń;
   

 2. Karta  Zdrowia - nieodpłatny dokument wydawany w formie plastikowej karty, na podstawie wypełnionego formularza, uprawniający do udziału w Programie Karta Zdrowia, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Karta Zdrowia oznakowana jest logiem Abramowicz Clinic oraz Medicus Clinic oraz jest dystrybuowana i wydawana Uczestnikom Programu przez Abramowicz Clinic/Medicus Clinic . Każda karta służy do identyfikacji Uczestnika celem korzystania z usług lub produktów będących w ofercie Abramowicz Clinic/Medicus Clinic;
   

 3. Program- polega na współpracy dwóch podmiotów i opiera się na systemie korzyści przysługujących Klientom, których wskazał Partner Programu
   

 4. Klient – osoba fizyczna, która zaakceptowała Regulamin;
   

 5. Partner Programu- – osoba fizyczna, prawna lub ułomna osoba prawna, z którą Medicus Clinic/Abramowicz Clinic zawarła umowę o współpracę;
   

 6. Regulamin - jest wiążący dla Stron i kształtuje ich wzajemne prawa i obowiązki;
   

 7. Rejestracja – przystąpienie do Programu Karta Zdrowia, następujące poprzez wypełnienie przez pracownika Abramowicz Clinic/Medicus Clinic podczas rozmowy telefonicznej  lub osobistej w jednej z Klinik z Klientem.

 

§1

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady przystąpienia oraz warunki uczestnictwa w Programie Karta Zdrowia (dalej: Program), w ramach którego Klientom przyznawane będą korzyści określone niniejszym Regulaminem, związane z działalnością Abramowicz Clinic sp. j. oraz Medicus Clinic.
   

 2. Organizatorem programu są:
  1.Abramowicz Clinic sp. j. z siedzibą w Ustce 76-270, ul. Bulwar Portowy 8/9, KRS: 0000904602, NIP: 8393222775 (dalej: Abramowicz Clinic);
  2.Medicus Clinic Ewa Abramowicz, Słupsk 76-200, ul. Piłsudskiego 16b, NIP: 8391975370 (dalej: Medicus Clinic).
   

 3. Program realizowany jest w oparciu o niniejszy Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

§2

Postanowienia szczególne

 1. Ilekroć jest mowa o pierwszorazowej wizycie w klinice rozumie się:
  1.pierwszą wizytę w Abramowicz Clinic  i obejmującą wszystkie  zabiegi.
  2.pierwszą wizytę w Medicus Clinic, i  obejmującą wszystkie  zabiegi :
   

 2. Ilekroć jest mowa o:
  1. darmowej konsultacji stomatologicznej z Ewą Abramowicz rozumie się osobistą rozmowę z dr  Ewą Abramowicz,, obejmująca badanie stanu uzębienia, badania diagnostycznego  i dokumentacji medycznej . Konsultacja nie obejmuje jakichkolwiek zabiegów. Konsultacja przeprowadzana jest w Medicus Clinic w Słupsku;
  2. darmowej konsultacji z medycyny estetycznej oraz kosmetologii rozumie się osobistą rozmowę z lekarzem  medycyny estetycznej oraz kosmetologiem. Konsultacja nie obejmuje jakichkolwiek zabiegów. Konsultacja przeprowadzana jest w Abramowicz Clinic w Ustce.

 

§3

Uczestnik programu

 1. Do Programu może przystąpić osoba, która spełnia następujące warunki określone niniejszym paragrafem.
   

 2. Uczestnikiem Programu może być tylko i wyłącznie osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
   

 3. Uczestnikiem programu może być osoba która jest pracownikiem (również w rozumieniu umowy cywilnoprawnej) Partnera Programu, z zastrzeżeniem §3 ust. 4 Regulaminu.
   

 4. Osobą mogącą korzystać z Programu na podstawie Karty Zdrowia może być dodatkowo osoba najbliższa dla Klienta, tj. małżonek, dzieci (po uprzedniej zgodzie opiekunka prawnego) , wstępny, zstępny, rodzeństwo, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.

 

§ 4

Karta Zdrowia

 1. Po wypełnieniu formularza, uczestnik otrzyma plastikową Kartę Zdrowia przypisaną imiennie do Klienta .
   

 2. Plastikową Kartę, Klient będzie mógł odebrać w Abramowicz Clinic w Ustce lub w Medicus Clinic w Słupsku.
   

 3. Karta nie jest kartą kredytową, debetową czy też inną kartą płatniczą, ani też nie stanowi żadnego elektronicznego instrumentu płatniczego. Karta może być wykorzystywana jedynie do celów i w sposób, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
   

 4. Uczestnik zobowiązany jest poinformować Abramowicz Clinic/Medicus Clinic bezpośrednio w ich placówce o zagubieniu lub zniszczeniu Karty. W wypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim wydana zostanie nowa Karta, która będzie kontynuacją dotychczasowej Karty.
   

 5. Abramowicz Clinic/Medicus Clinic nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane zgubieniem, kradzieżą lub uszkodzeniem Karty.
   

 6. W przypadku braku powiadomienia Abramowicz Clinic/Medicus Clinic o utracie lub kradzieży karty, Abramowicz Clinic/Medicus Clinic nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione użycie Karty przez osobę nieuprawnioną.

 

§ 5

Korzyści

 1. Z tytułu uczestnictwa w Programie Klientom przyznane są określone profity polegające na: 1.pierwszorazowej wizycie w Abramowicz Clinic, o której mowa w §2 ust. 1 pkt 1 Regulaminu, obejmującej 10% zniżki;
  2.pierwszorazowej wizycie w Medicus Clinic, o której mowa w §2 ust. 1 pkt 2 Regulaminu. obejmującej 10% zniżki;
  3.darmowej konsultacji stomatologicznej z Ewą Abramowicz, o której mowa w §2 ust. 2 lit a)
  4.darmowej diagnostyce stomatologicznej, o której mowa w §2 ust. 2 lit a)
  5.darmowej konsultacji z medycyny estetycznej oraz kosmetologii, o której mowa w §2 ust. 2 lit b)
  6.priorytetowej rezerwacji wizyt w Abramowicz Clinic/Medicus Clinic;
  7.dostępie do telefonu alarmowego czynnego 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu, umożliwiającego uzyskanie niezbędnych informacji w przypadku nagłej i niespodziewanej sytuacji związanej bezpośrednio ze stanem uzębienia Klienta.
   

 2. Abramowicz Clinic/Medicus Clinic zastrzega sobie prawo do wprowadzania innych dodatkowych sposobów premiowania Klientów oraz do wprowadzania i modyfikacji okresowych akcji promocyjnych i rabatowych.
   

 3. Klient w celu przyznania mu przywilejów płynących z promocji określonych w §5 ust. 1 lit a-d okazać Kartę przed rozpoczęciem zabiegu/konsultacji.

 

§ 6

Ustanie Uczestnictwa

 1. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z udziału w Programie przez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie wraz z Kartą w placówce Abramowicz Clinic/Medicus Clinic.
   

 2. Zakończenie uczestnictwa w Programie nastąpi w ciągu miesiąca od dnia złożenia oświadczenia.
   

 3. Abramowicz Clinic/Medicus Clinic uprawnione jest do wykluczenia Klienta z Programu w sytuacji, gdy jego postępowanie jest sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego lub Regulaminem. Wykluczenie z Programu staje się skuteczne z dniem podjęcia w tym przedmiocie decyzji przez Abramowicz Clinic/Medicus Clinic, o czym wykluczony Klient zostanie poinformowany na piśmie na podany adres korespondencyjny lub w drodze e-mailowej.
   

 4. Od momentu ustania uczestnictwa w Programie, Klient traci prawo do korzystania z karty oraz wszelkich korzyści związanych z uczestnictwem w Programie.
   

 5. Z chwilą ustania uczestnictwa, Abramowicz Clinic/Medicus Clinic zaprzestaje przetwarzania danych osobowych tego Klienta w celach związanych z realizacją Programu.
   

§ 7

Ochrona danych osobowych

 1. Współadministratorami danych osobowych zbieranych od Klienta są Abramowicz Clinic oraz Medicus Clinic (dalej Współadministratorzy).
   

 2. Dane osobowe w Abramowicz Clinic i Medicus Clinic  przetwarzane są z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa( w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) w szczególności przy zastosowaniu odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych służących ich zabezpieczeniu.
   

 3. Współadministratorzy przetwarzają dane osobowe Klienta przede wszystkim w celu realizacji Programu. Za zgodą wyrażoną przez Klienta, Współadministratorzy mogą przetwarzać dane osobowe w celu wskazanym w treści zgody.
   

 4. Przed zebraniem danych osobowych, jak również przed odebraniem zgody na ich przetwarzanie, Współadministratorzy podają wszystkie wymagane prawem informacje i wskazują:

a) swoją tożsamość i dane kontaktowe,

b) dane kontaktowe Współadministratorów danych osobowych,

c) cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawę prawną przetwarzania, w tym prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Współadministratorów,

d) informacje o odbiorcach danych,

e) okres, przez który dane osobowe będą przechowywane,

f) informacje o prawie do żądania od Współadministratorów dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

g) informacje o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, wniesienia skargi do organu nadzorczego,

h) informacje czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych,
 

    5. Współadministratorzy przetwarzają dane osobowe jedynie w celach, dla których zostały zebrane.

 

§ 8

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Programu, mogą być zgłaszane na adres mailowy: manager@abramowicz.clinic
   

 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i adres Klienta oraz opis i powód reklamacji. Forma e-mailowa jest zastrzeżona jest pod rygorem nieważności.
   

 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
   

 4. Reklamujący zostanie powiadomiony o decyzji w formie elektronicznej.

 

§ 9

Postanowienia końcowe

 1. Abramowicz Clinic/Medicus Clinic uprawnione jest do zawieszenia lub zakończenia funkcjonowania Programu, o czym Klient zostanie poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem w formie e-mailowej.
   

 2. Każdy Klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń .
   

 3. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.abramowicz.clinic/regulamin oraz na
  www.medicus-stomatologia.com/regulamin
   

 4. Abramowicz Clinic/Medicus Clinic zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu. Wszelkie korzyści, o których mowa w §5 Regulaminu, w przypadku ich zmiany wskutek modyfikacji Regulaminu, wygasają z chwilą zmiany Regulaminu. Ewentualne zmiany w Regulaminie będą każdorazowo ogłaszane na stronie internetowej Abramowicz Clinic i Medicus Clinic
   

 5. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia Regulaminu.
   

 6. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Programem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Medicus Clinic.

bottom of page